מערכת אזכור ודיווח ראשוני ייעודי


חיפוש
נמצאו 805 תוצאות
 

מצורף בזאת פורמט לדוחות חצי שנתיים ליום 30 ביוני 2021. מועד ההגשה הינו 31.8.2021. ההגשה כוללת רק את הדוחות החתומים ב- PDF.

03/08/2021


דו"ח כספי חצי שנתי סקור מועצה דתית לתקופה שנסתיימה ביום 30/06/2021

אבן יהודה

11/11/2021


דו"ח כספי מועצה דתית מבוקר לשנה שנסתיימה ביום 31/12/2020

אבן יהודה

11/11/2021


דו"ח כספי חצי שנתי סקור מועצה דתית לתקופה שנסתיימה ביום 30/06/2020

אבן יהודה

13/10/2020


דו"ח כספי מועצה דתית מבוקר לשנה שנסתיימה ביום 31/12/2019

אבן יהודה

13/10/2020


כתב מינוי חשב מלווה
01/01/2019-31/12/2019

אבן יהודה

17/03/2019


כתב מינוי מורשה חתימה
01/01/2019-31/12/2019

אבן יהודה

19/03/2019


הצעת תקציב לשנה 2019

אבן יהודה

31/07/2019


דו"ח כספי חצי שנתי סקור מועצה דתית לתקופה שנסתיימה ביום 30/06/2021

אופקים

11/11/2021


דו"ח כספי מועצה דתית מבוקר לשנה שנסתיימה ביום 31/12/2020

אופקים

14/09/2021


כתב מינוי מורשה חתימה
30/06/2020-30/10/2020

אופקים

29/07/2020


דו"ח כספי חצי שנתי סקור מועצה דתית לתקופה שנסתיימה ביום 30/06/2020

אופקים

16/09/2020


הצעת תקציב לשנה 2019

אופקים

12/08/2019


דו"ח כספי מועצה דתית מבוקר לשנה שנסתיימה ביום 31/12/2019

אופקים

18/08/2020


דו"ח כספי מועצה דתית מבוקר לשנה שנסתיימה ביום 31/12/2020

אור יהודה

11/11/2021


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 50 >

פותח ע"י צוות פיתוח יישומים - אגף מערכות מידע וסייבר במשרד לשירותי דת, 2016