לכבוד

משתמשי מערכת אורי,המשרד לשירותי דת הינו רגולטור שתפקידו להבטיח שירותי דת איכותיים ונגישים לאוכלוסייה היהודית במדינת ישראל.

עיקר שירותי הדת ניתנים בפועל באמצעות 130 מועצות דתיות הפזורות ברחבי הארץ. המועצות הדתיות הינן גופים סטטוטוריים שהוקמו מכוח חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב] התשל"א – 1971, ותפקידן לספק שירותי דת לתושבי הרשות המקומית באזורן: רישום נישואין, כשרות ושחיטה, שירותי קבורה (במקומות שאין בהם חברה קדישא), טהרת המשפחה ועירובין. פעילות המועצות מותאמת לגודל האוכלוסייה האזורית ולצרכיה.

אגף בכיר לתקצוב ותכנון במשרד, בראשותי, עוסק, בין היתר, בתכנון וניהול תקציבי למועצות הדתיות, וכן מפקח על הניצול התקציבי והדיווח הכספי של המועצות. 

כחלק ממהלך כולל שמטרתו הטמעת ערכי מנהל תקין במועצות הדתיות בהתאם לנורמות החלות על המגזר הציבורי, ועל מנת להבטיח שקיפות מלאה בעבודת המועצות הדתיות לציבור,
יזמתי את הקמת מערכת "אורי" – מערכת אזכור והנחייה ראשונית ייעודית. 
המערכת נגישה לציבור הרחב וכוללת גישה לכלל הדיווחים הכספיים של המועצות הדתיות: דוחות כספיים שנתיים ותקופתיים, הצעות תקציב שנתיות, כתבי מינוי של מורשי חתימה במועצות וכתבי מינוי של חשבים מלווים בגין מועצות שמונה להן חשב מלווה.


בהקמת המערכת הושם דגש מיוחד על הנגשת המידע הכספי לציבור המשתמשים בצורה נוחה ככל האפשר, מתוך אמונה כי מהלך זה הינו חיוני כשירות לציבור, ועתיד לגרור אחריו מהלכים רבים נוספים להגברת השקיפות הציבורית בהתנהלות המועצות הדתיות בישראל. אני מאמין כי המערכת תשמש כלי עבודה חיוני לכלל המשתמשים, בממשלה, במועצות ולכלל הציבור הרחב. 


בכבוד רב,

יחזקאל כהן

מנהל אגף בכיר לתקצוב ותכנוןפותח ע"י צוות פיתוח יישומים - אגף מערכות מידע וסייבר במשרד לשירותי דת, 2016